Algemene Voorwaarden bij Basic-Fit

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die zijn afgesloten na 1-01-2013.

onder de voorwaarden vind je de voorwaarden voor eerder afgesloten overeenkomsten.

 hier ook in PDF

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden Basic-Fit wordt verstaan onder:
Basic-Fit: Basic Fit Nederland B.V. en/of het bewegingsconcept dat aan de Deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam Basic-Fit aangeboden worden.
Basic-Fit vestiging: de fysieke locatie waar Basic-Fit wordt aangeboden.
Bedrijfsfitness: deelname aan Basic-Fit via de werkgever (i) waarbij de werknemer Lid van Basic-Fit kan worden tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, of (ii) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.
Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een Basic-Fit vestiging.
Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar (de samen- of inwoning dient op verzoek van Basic-Fit te worden aangetoond door middel van een bewijs inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie).
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of - in geval van Bedrijfsfitness - de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Jeugdlid: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 12 en 16 jaar, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v), welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness.
Basic-Fit pas: toegangspas voor een Basic-Fit vestiging.
Basic-Fit Voordeelpas: de Basic-Fit pas die tevens geschikt is voor voordelen die geselecteerde bedrijven aan Basic-Fit leden aanbieden.
Add-on(s): (een) additionele dienst(en) of faciliteit(en) die tegen vergoeding van Basic-Fit kan/kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2: Aanmelding en toegang

a. De aanmelding voor Basic-Fit vindt plaats door:
1. het inschrijfformulier op de website (www.basic-fit.nl) volledig in te vullen en te verzenden; of
2. telefonische aanmelding via 0900-22742348 (0900-BASICFIT); of
3. het papieren inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Basic-Fit vestiging in te leveren;
of
4. de - in geval van bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
Een natuurlijk persoon heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan Basic-Fit mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of telefonische inschrijving.
b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Basic-Fit de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c. Voor het aanmelden is het inschrijfgeld verschuldigd. Het niet betalen van het inschrijfgeld betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden.
c. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het Lid op een wachtlijst geplaatst. Het Lid krijgt bericht van Basic-Fit zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
d. Uitsluitend op vertoon van een geldige Basic-Fit pas samen met een geldig legitimatiebewijs krijgt men toegang tot de Basic-Fit vestiging. Op verzoek van Basic-Fit dient een Deelnemer genoegzaam aan te tonen dat deze recht heeft op  Bedrijfsfitness.
e. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de Basic-Fit vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Aanmelding voor een jeugdlidmaatschap dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
f. Bij het “onbeperkt fitness” lidmaatschap is het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Basic-Fit (Add-ons zijn hiervan uitgesloten).
g. Bij het “dalurenlidmaatschap” kan het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid gebruik maken van de faciliteiten tijdens de op www.basic-fit.nl aangekondigde daluren (Add-ons zijn hiervan uitgesloten).

 

Artikel 3: Basic-Fit pas

a. De Basic-Fit pas blijft te allen tijde eigendom van Basic-Fit.
b. Overdraagbaarheid: Als het Lid een natuurlijk persoon is, is het de Gezinsleden van het Lid, toegestaan gebruik te maken van de Basic-Fit pas van het Lid.
c. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Basic-Fit pas en staat er voor in dat de Gezinsleden deze algemene voorwaarden en de huisregels van Basic-Fit naleven.
d. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Basic-Fit pas dient het Lid dit telefonisch 0900-22742348 (0900-BASICFIT) te melden, waarna de Basic-Fit pas geblokkeerd wordt voor toegang tot een Basic-Fit vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.3e).
e. Na verlies of diefstal kan een Basic-Fit pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de Basic-Fit pas, wordt hiervoor via automatische incasso een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Openingstijden

a. Basic-Fit is gerechtigd om een Basic-Fit vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
b. Basic-Fit is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Basic-Fit vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
c. Basic-Fit is gerechtigd de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde Basic-Fit vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
d. Indien de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde Basic-Fit vestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere Basic-Fit vestiging kan sporten, en gaat, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de lidmaatschapsovereenkomst en de machtiging tot automatische incasso automatisch over op een andere Basic-Fit vestiging, met dien verstande dat de andere Basic-Fit vestiging binnen een straal van 15 kilometer van de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde Basic-Fit vestiging ligt.

 

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Basic-Fit wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Basic-Fit klantenservice (Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp) opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Basic-Fit de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c.
b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Basic-Fit, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
c. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.basic-fit.nl of bij de balie van een Basic-Fit vestiging op te vragen.
d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
e. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per jaar vooruit via automatische incasso. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit via automatische incasso mogelijk en tegen betaling van een toeslag.
f. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Basic-Fit dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.
g. Bij niet tijdige ontvangst door Basic-Fit van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Basic-Fit is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, dan wordt de Basic-Fit pas geblokkeerd. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoeld in 5.d hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
h. Een Basic-Fit pas wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid kan bovendien de toegang tot de Basic-Fit vestiging worden geweigerd. Daarenboven is Basic-Fit gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
i. Basic-Fit behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
j. Indien het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt fitness, onbeperkt groepslessen of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van Basic-Fit waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
k. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief te geschieden. De brief dient gericht te worden aan Basic-Fit, Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, met vermelding van naam van het Lid, pasnummer, Basic-Fit vestiging, geboortedatum en ondertekend door het Lid. Om ontvangst te waarborgen adviseert Basic-Fit dit middels een aangetekend schrijven te doen. Indien je via onze website hebt ingeschreven bieden wij ook de mogelijkheid om middels email (klantenservice@basic-fit.nl) je opzegverzoek in te dienen.
b. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
c. Na beëindiging van het lidmaatschap dient het Lid de Basic-Fit Voordeelpas te retourneren aan Basic-Fit. Dit dient te gebeuren binnen één maand na de einddatum van het lidmaatschap. Indien het Lid besluit de Basic-Fit Voordeelpas te behouden en niet terug te sturen, zal vanaf één maand na beëindiging van het lidmaatschap, door Basic-Fit een maandelijkse contributie worden geïncasseerd voor het behouden en/of gebruik blijven maken van de Basic-Fit Voordeelpas.
d. Basic-Fit behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de Gastheer/vrouw, de Basic-Fit pas in te vorderen en een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
e. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Basic-Fit, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.
b. Zowel Basic-Fit als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Basic-Fit als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Zowel Basic-Fit als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

 

Artikel 8: Klachten en huisregels

a. In geval van klachten met betrekking tot Basic-Fit dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Basic-Fit.
b. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van de Basic-Fit vestiging en hiernaar te handelen.
c. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van het Basic-Fit vestiging staan op de website www.basic-fit.nl en zijn bij de balie van een Basic-Fit vestiging op te vragen.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. Basic-Fit verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. Basic-Fit verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Basic-Fit en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Basic-Fit.
c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Basic-Fit kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Basic-Fit.

 

Artikel 10: Add-ons

10.1

a. Add-ons verschillen per Basic-Fit vestiging. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Add-ons, is te vinden op www.basic-fit.nl of is bij de balie van een Basic-Fit vestiging op te vragen.
b. Aanmelden voor een Add-on is mogelijk tijdens de gehele contractduur van een Basic-Fit lidmaatschap. De aanmelding voor een Add-on kan uitsluitend op basis van een lopend, geldig Basic-Fit lidmaatschap en vindt plaats door:
1. het inschrijfformulier op de website (www.basic-fit.nl) volledig in te vullen en te verzenden; of
2. telefonische aanmelding via 0900-22742348 (0900-BASICFIT); of
3. het papieren inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en bij de Basic-Fit vestiging in te leveren; of
4. de - in geval van bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze.
Een natuurlijk persoon heeft bij online of telefonische aanmelding het recht om aan Basic-Fit mee te delen dat hij afziet van een Add-on, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of telefonische aanmelding.
c. Voor een Add-on kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het Lid op een wachtlijst geplaatst. Het Lid krijgt bericht van Basic-Fit zodra hij gebruik kan maken van zijn Add-on.
d. De ingangsdatum van de Add-on is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Basic-Fit de aanmelding voor de Add-on heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c.

10.2: Afmelden

a. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een add-on. Afmelden door het Lid is mogelijk vanaf het moment waarop de minimale contractduur van de lidmaatschapsovereenkomst van 1 jaar is verlopen. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop het Lid zich heeft aangemeld voor de Add-on. Afmelding geschiedt met inachtneming van tenminste één volle kalendermaand na de maand waarin Basic-Fit de aanvraag daartoe heeft ontvangen.
b. Basic-Fit behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de Gastheer/vrouw het Lid af te melden voor de Add-on zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
c. Alle Add-ons eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de lidmaatschapsovereenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.
d. Opschorting van een Add-on om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

10.3: Betalen

a. De betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene voorwaarden Basic-Fit zijn van overeenkomstige toepassing op (tijdige) betaling van de bijdrage voor een Add-on.
b. De betalingsverplichting en de automatische incasso voor de Add-on vangen aan op het moment dat Basic-Fit de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c.
c. Betaling voor een Add-on dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso.
d. Indien de Add-on eerder wordt geactiveerd dan de overeengekomen ingangsdatum van de Add-on, en het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de Add-on, is het Lid over deze extra dagen een aanvullende bijdrage verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
e. Voor Add-ons waarbij betaling van de bijdrage per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Basic-Fit dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene voorwaarden Basic-Fit eveneens van overeenkomstige toepassing.

10.4: Add-on toelichting

a. In geval van de Add-on “groepslessen” is het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid gerechtigd om binnen de openingstijden onbeperkt gebruik te maken van de groepslesfaciliteiten van Basic-Fit. Jeugdleden mogen niet aan de groepslessen deelnemen .
b. Deze Add-on geeft geen recht op specifieke groepslessen of specifieke tijden.
c. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).
d. Reservering van groepslessen kan slechts geschieden bij de relevante Basic-Fit Vestiging op de daar aangegeven wijze of -zodra Basic-Fit dit mogelijk maakt - via de website van Basic-Fit. Basic-Fit kan nadere voorwaarden stellen aan (online) reserveren van groepslessen.
e. De groepslesfaciliteiten en roosters variëren per Basic-Fit vestiging. De meest actuele informatie is op te vragen bij de relevante Basic-Fit vestiging .
f. Basic-Fit behoudt zich per Basic-Fit vestiging het recht voor om de groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster) of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van de bijdrage voor deze Add-on.
g. In geval van de Add-on ‘Yango’ is het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid gerechtigd om tijdens het sporten onbeperkt diens bidon te vullen, met dien verstande dat een bidon telkens met een tijdsinterval van circa 30 minuten kan worden gevuld tot maximaal 0,5 liter; de bidon moet daarom tenminste een inhoud van 0,5 liter hebben.
h. In geval van excessief of oneigenlijk gebruik van Yango door een Lid, kan Basic-Fit (verdere) beperkingen aan het gebruik van Yango stellen.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Basic-Fit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Basic-Fit zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Basic-Fit is gevestigd.

 

Artikel 12: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Basic-Fit te accepteren.

 

oudere voorwaarden:

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de oud HealthCity Basic Fitness leden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Basic-Fit die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn afgesloten voor 1-12-2011.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Basic-Fit die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn afgesloten na 1-12-2011 en voor 1-12-2012.

Klik hier voor de aanvullende algemene voorwaarden van Basic-Fit die van toepassing zijn op addons.